Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Директор   Калита А.В.(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)   31.05.2018 (дата)                       Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента   І. Загальні відомості   1. Повне найменування емітента             Приватне акцiонерне товариство "Алеко-Сервiс" 2. Організаційно-правова форма             Акціонерне товариство 3. Місцезнаходження             02088 м.Київ, вул. Першого травня, буд. 1-А 4. Код за ЄДРПОУ             04804439 5. Міжміський код та телефон, факс             (044) 564-84-76, (044) 564-70-30 6. Електронна поштова адреса             \n Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.   ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  (дата)2. Повідомлення   опубліковано у(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет  (адреса сторінки) (дата)            Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  Дата вчинення діїЗміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особиРозмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)12345631.05.2018припинено повноваженняЧлен Наглядової РадиРешетняк Олексiй Миколайович. . .0Зміст інформації:31.05.2018р. ПРАТ "АЛЕКО-СЕРВІС" (далі - Товариство) отримало повідомлення про заміну члена наглядової ради-представника акціонера Товариства ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" та припинення повноважень Решетняка Олексія Миколайовича. Підстава рішення: ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства". Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,00%. Перебував на посаді - з 18.04.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" є акціонером ПРАТ "АЛЕКО-СЕРВІС" та володіє пакетом акцій у розмірі 129344 штук простих іменних акцій, що складає 99,4954% статутного капіталу ПРАТ "АЛЕКО-СЕРВІС".31.05.2018набуто повноваженьЧлен Наглядової РадиДюкарєв Антон Вікторович. . .0Зміст інформації:31.05.2018р. ПРАТ "АЛЕКО-СЕРВІС" (далі - Товариство) отримало повідомлення про заміну члена наглядової ради-представника акціонера Товариства ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" та про набутя повноважень Дюкарєвим Антоном Вікторовичем посаді члена наглядової ради ПРАТ "АЛЕКО-СЕРВІС". Підстава рішення: ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства". Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,00%. Дюкарєв А.В. не є: акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. Дюкарєв А.В. є представником акціонера Товариства ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА". Строк, на який обрано: до припинення повноважень. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: заступник генерального директора зі збуту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" є акціонером ПРАТ "АЛЕКО-СЕРВІС" та володіє пакетом акцій у розмірі 129344 штук простих іменних акцій, що складає 99,4954% статутного капіталу ПРАТ "АЛЕКО-СЕРВІС".       
1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.   Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі Мігулько Ольги Олександрівни та Стугу Віктора Васильовича. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.   Підсумки голосування: "ЗА" - 129 344 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.   Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі Мігулько Ольги Олександрівни та Стугу Віктора Васильовича. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.   2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку проведення загальних зборів.   Проект рішення: Затвердити регламент річних загальних зборів акціонерів: доповідь з питання порядку денного - до 10 хв.; виступаючим - до 5 хв.; повторні виступи - до 2 хв.; проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.; підрахунок голосів - до 10 хв.; оголошення підсумків голосування - до 3 хв.   Підсумки голосування: "ЗА" - 129 344 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.   Прийняте рішення: Затвердити регламент річних загальних зборів акціонерів: доповідь з питання порядку денного - до 10 хв.; виступаючим - до 5 хв.; повторні виступи - до 2 хв.; проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.; підрахунок голосів - до 10 хв.; оголошення підсумків голосування - до 3 хв.   3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Виконавчого директора Товариства за 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого директора.   Проект рішення: 1.Затвердити звіт Виконавчого директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. 2. Визнати роботу Виконавчого директора Товариства задовільною.   Підсумки голосування: "ЗА" - 129 344 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.   Прийняте рішення: 1.Затвердити звіт Виконавчого директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. 2. Визнати роботу Виконавчого директора Товариства задовільною.   4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.   Проект рішення: 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.   Підсумки голосування: "ЗА" - 129 344 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.   Прийняте рішення: 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.   5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.   Проект рішення: 1.Затвердити звіт Ревізора за 2016 рік та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року. 2. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.   Підсумки голосування: "ЗА" - 129 344 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.   Прийняте рішення: 1.Затвердити звіт Ревізора за 2016 рік та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року. 2. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.   6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.   Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.   Підсумки голосування: "ЗА" - 129 344 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.   Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.   7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2017 рік.   Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством в 2017 році, в розмірі 11 214 900 грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.   Підсумки голосування: "ЗА" - 129 344 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.   Прийняте рішення: Збиток, отриманий Товариством в 2017 році, в розмірі 11 214 900 грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.   8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.   Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.   Підсумки голосування: "ЗА" - 129 344 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.   Прийняте рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.   9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.   Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Калиту А.В. та Секретаря загальних зборів Гриб І.І. підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Виконавчого директора Калиту Андрія Володимировича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.   Підсумки голосування: "ЗА" - 129 344 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.   Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Калиту А.В. та Секретаря загальних зборів Гриб І.І. підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Виконавчого директора Калиту Андрія Володимировича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.   10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до запису про перелік засновників (учасників) юридичної особи, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.   Проект рішення: Внести зміни до запису про перелік засновників (учасників) юридичної особи, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме перелік засновників (учасників) Товариства – акціонери, згідно реєстру.   Підсумки голосування: "ЗА" - 129 344 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.   Прийняте рішення: Внести зміни до запису про перелік засновників (учасників) юридичної особи, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме перелік засновників (учасників) Товариства – акціонери, згідно реєстру.   11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення річними Загальними зборами та надання повноважень на укладання таких правочинів.   Проект рішення 1: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 29.04.2018 року включно граничною сукупною вартістю 100 тис.грн., а саме, правочинів зокрема але не обмежуючись цим щодо одержання Товариством грошових коштiв (майнових прав на грошовi кошти) (кредитiв/позик, фiнансової допомоги, прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв, цiнних паперiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг; передача (купiвля-продаж) будь-якого майна (майнових прав), грошових коштiв (майнових прав на грошовi кошти), фiнансової допомоги, нерухомого майна, цiнних паперiв, що належать Товариству в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб; договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; договорiв поставки, купiвлi-продажу, фiнансової допомоги, позик, надання послуг Товариством, договорiв про спiльну дiяльнiсть, договорiв про комплексну забудову, договорiв доручень, комiсiї.   Підсумки голосування: "ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 129 344 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.   Проект рішення 2: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 29.04.2018 року включно граничною сукупною вартістю 2 млн.грн., а саме, правочинів зокрема але не обмежуючись цим щодо одержання Товариством грошових коштiв (майнових прав на грошовi кошти) (кредитiв/позик, фiнансової допомоги, прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв, цiнних паперiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг; передача (купiвля-продаж) будь-якого майна (майнових прав), грошових коштiв (майнових прав на грошовi кошти), фiнансової допомоги, нерухомого майна, цiнних паперiв, що належать Товариству в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб; договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; договорiв поставки, купiвлi-продажу, фiнансової допомоги, позик, надання послуг Товариством, договорiв про спiльну дiяльнiсть, договорiв про комплексну забудову, договорiв доручень, комiсiї.   Підсумки голосування: "ЗА" - 129 344 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.   Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 29.04.2018 року включно граничною сукупною вартістю 2 млн.грн., а саме, правочинів зокрема але не обмежуючись цим щодо одержання Товариством грошових коштiв (майнових прав на грошовi кошти) (кредитiв/позик, фiнансової допомоги, прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв, цiнних паперiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг; передача (купiвля-продаж) будь-якого майна (майнових прав), грошових коштiв (майнових прав на грошовi кошти), фiнансової допомоги, нерухомого майна, цiнних паперiв, що належать Товариству в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб; договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; договорiв поставки, купiвлi-продажу, фiнансової допомоги, позик, надання послуг Товариством, договорiв про спiльну дiяльнiсть, договорiв про комплексну забудову, договорiв доручень, комiсiї.  
 Титульний аркуш            Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  Виконавчий директор   Калита А.В.(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)  29.04.2018 (дата)                     I. Загальні відомості   1. Повне найменування емітента             Приватне акцiонерне товариство "Алеко-Сервiс" 2. Організаційно-правова форма             Акціонерне товариство 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ             04804439 4. Місцезнаходження             02088, Україна, Дарницький р-н, м.Київ, вул. Першого травня, буд. 1-А 5. Міжміський код, телефон та факс             (044) 564-84-76, (044) 564-70-30 6. Електронна поштова адреса             \n Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.   II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації  1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  (дата)2. Річна інформація опублікована у    (номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет  (адреса сторінки) (дата)           Зміст          Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації1. Основні відомості про емітентаX2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 7. Інформація про посадових осіб   емітента:    1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаX   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)X9. Інформація про загальні збори акціонерівX10. Інформація про дивіденди 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент 12. Відомості про цінні папери емітента:    1) інформація про випуски акцій емітентаX   2) інформація про облігації емітента    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом    4) інформація про похідні цінні папери    5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду 13. Опис бізнесу 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:    1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)X   2) інформація щодо вартості чистих активів емітентаX   3) інформація про зобов'язання емітентаX   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції    5) інформація про собівартість реалізованої продукції    6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів    7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів    8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованістьX15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періодуX17. Інформація про стан корпоративного управлінняX18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:    1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям    2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду    3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття    4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду    5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 23. Основні відомості про ФОН 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 27. Правила ФОН 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)X29. Текст аудиторського висновку (звіту) 30. Річна фінансова звітністьX31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) 33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) 34. Примітки: Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй (дозволiв).   Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, тому що емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб.   Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посади корпоративного секретаря у емiтента немає.   Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що емiтент не проводив рейтингової оцiнки.   Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не надається, тому що посадовi особи не володiють акцiями Товариства.   Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.   Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не випускало iншi цiннi папери.   Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало похiднi цiннi папери.   Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не викупало та не продавало ранiше викупленi власнi акцiї протягом звiтного перiоду, викуплений власних акцiй немає.   Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.   Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що в звiтному перiодi такi рiшення не приймались.   Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що в звiтному перiодi такi рiшення не приймались.   Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, не надається, тому що Товариство складає фiнансову звiтнiсть за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.   В Вiдомостях про аудиторський висновок (звiт) вiдсутнi Реєстрацiйний номер, серiя та номер, дата видачi та строк дiї свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, тому що емiтент не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв.   Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва), не надається тому що емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.   Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв); Iнформацiя про дивiденди; Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент; Опис бiзнесу; Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; Текст аудиторського висновку (звiту) не надаються, тому що вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також вiд приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, тому дана iнформацiя не надається.   Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.   Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, не надається, тому що Товариство не випускало борговi цiннi папери з забезпеченням випуску.   31.01.2018р. на засiданнi наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Алеко-Сервiс" було прийнято рiшення звiльнити з посади виконавчого директора Попович Олега Борисовича. 31.01.2018р. на засiданнi наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Алеко-Сервiс" було прийнято рiшення призначити Калиту Андрiя Володимировича на посаду виконавчого директора з 01.02.2018р. В зв'язку з цим Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк та форми фiнансової звiтностi засвiдчив Калита А. В.      ІІІ. Основні відомості про емітента   1. Повне найменування             Приватне акцiонерне товариство "Алеко-Сервiс" 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)             А01 №34425 3. Дата проведення державної реєстрації             09.08.1994 4. Територія (область)             м.Київ 5. Статутний капітал (грн)             20907900 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі             0 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії             0 8. Середня кількість працівників (осіб)             25 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД             45.20 - Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв             45.11 - Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами             45.32 - Роздрiбна торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв 10. Органи управління підприємства             Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонернi товариства не заповнюють iнформацiю про органи управлiння. 11. Банки, що обслуговують емітента 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті             Публiчне акцiонерне товариство "Мiжнародний iнвестицiйний банк" 2) МФО банку             380582 3) Поточний рахунок             26005010307523 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті             Публiчне акцiонерне товариство "Мiжнародний iнвестицiйний банк" 5) МФО банку             380582 6) Поточний рахунок             26005010307523   V. Інформація про посадових осіб емітента 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 1) Посада             Голова Наглядової Ради (представник акцiонера) 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи             Чабан Володимир Володимирович 3) Ідентифікаційний код юридичної особи             4) Рік народження             1967 5) Освіта             Вища 6) Стаж роботи (років)             34 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав             ДП "Укравтозапчастина", директор фiлiї.   8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)             18.04.2017, обрано до переобрання 9) Опис             Повноваження та обов'язки: Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової ради. Приймає участь у вирiшеннi питань, якi вiдносяться до виключної компетенцiї Наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крім тих, які затверджуються Загальними зборами; 2) прийняття рiшення про проведення річних та позачергових Загальних зборiв; 3) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 4) підготовка і затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 5) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 6) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 7) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 8) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 9) обрання та припинення повноважень Виконавчого директора Товариства; 10) затвердження умов трудового контракту, який укладатиметься з Виконавчим директором Товариства, встановлення розмiру їх винагороди; 11) прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчого Директора Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого Директора Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб ( у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження складу майна та коштів, що передаються в рахунок оплати акцій (часток, паїв), про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, а також про вихід Товариства з юридичних осіб та відчуження відповідних часток (акцій,паїв), надання Виконавчому директору Товариства повноваження щодо участі в установчих або загальних зборах цих товариств, об’єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства, про призначення та звільнення керівників філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства; 16) вирiшення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України; 18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 22) попередній розгляд умов i погодження укладання господарських угод, вартiсть яких перевищує 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) грн. 00 (нуль) коп. Без попереднього погодження таких договорів Наглядовою радою Виконавчий директор не має права підписувати такі господарські угоди; 23) попередній розгляд умов і погодження укладання Виконавчим директором зовнiшньоекономiчних угод, угод про вiдчуження, заставу нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв та договорiв позики незалежно вiд суми кредиту та/або позики i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту. Без попереднього погодження таких договорів Наглядовою радою Виконавчий директор не має права підписувати такі господарські угоди; 24) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.   Посадова особа не є: акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. Посадова особа є представником акцiонера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. У звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме: Загальними зборами акцiонерiв Товариства 18.04.2017р. було прийнято рiшення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Чабана Володимира Володимировича. Загальними зборами акцiонерiв Товариства 18.04.2017р. було прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради, представника акцiонера ТОВ "Укравтозапчастина", Чабана Володимира Володимировича. Наглядовою радою Товариства 18.04.2017р. було прийнято рiшення обрати Головою Наглядової ради, представника акцiонера ТОВ "Укравтозапчастина", Чабана Володимира Володимировича. Загальний стаж роботи 34 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: - Генеральний директор. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах, - Генеральний директор ТОВ "Укравтозапчастина", мiсцезнаходження м.Київ, вул.Першого Травня, буд.1-А.   1) Посада             Член Наглядової Ради (представник акцiонера) 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи             Нечитайло Олексiй Володимирович 3) Ідентифікаційний код юридичної особи             4) Рік народження             1962 5) Освіта             Вища 6) Стаж роботи (років)             27 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав             "Республiканська школа вищої спортивної майстерностi з водно-прикладних, зимових видiв спорту, плаванню", старший iнструктор-методист. 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)             18.04.2017, обрано на 3 роки 9) Опис             Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради: приймає участь у вирiшеннi питань, якi вiдносяться до виключної компетенцiї Наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крім тих, які затверджуються Загальними зборами; 2) прийняття рiшення про проведення річних та позачергових Загальних зборiв; 3) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 4) підготовка і затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 5) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 6) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 7) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 8) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 9) обрання та припинення повноважень Виконавчого директора Товариства; 10) затвердження умов трудового контракту, який укладатиметься з Виконавчим директором Товариства, встановлення розмiру їх винагороди; 11) прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчого Директора Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого Директора Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб ( у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження складу майна та коштів, що передаються в рахунок оплати акцій (часток, паїв), про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, а також про вихід Товариства з юридичних осіб та відчуження відповідних часток (акцій,паїв), надання Виконавчому директору Товариства повноваження щодо участі в установчих або загальних зборах цих товариств, об’єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства, про призначення та звільнення керівників філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства; 16) вирiшення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України; 18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 22) попередній розгляд умов i погодження укладання господарських угод, вартiсть яких перевищує 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) грн. 00 (нуль) коп. Без попереднього погодження таких договорів Наглядовою радою Виконавчий директор не має права підписувати такі господарські угоди; 23) попередній розгляд умов і погодження укладання Виконавчим директором зовнiшньоекономiчних угод, угод про вiдчуження, заставу нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв та договорiв позики незалежно вiд суми кредиту та/або позики i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту. Без попереднього погодження таких договорів Наглядовою радою Виконавчий директор не має права підписувати такі господарські угоди; 24) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.   Посадова особа не є: акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. Посадова особа є представником акцiонера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. У звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме: Загальними зборами акцiонерiв Товариства 18.04.2017р. було прийнято рiшення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Нечитайла Олексiя Володимировича. Загальними зборами акцiонерiв Товариства 18.04.2017р. було прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради, представника акцiонера ТОВ "Укравтозапчастина", Нечитайла Олексiя Володимировича. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: iнженер. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - Iнженер 2-ої категорiї ТОВ "Укравтозапчастина", мiсцезнаходження м. Київ, вул. Першого Травня, буд.1-А.   1) Посада             Член Наглядової Ради (представник акцiонера) 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи             Решетняк Олексiй Миколайович 3) Ідентифікаційний код юридичної особи             4) Рік народження             1969 5) Освіта             Вища 6) Стаж роботи (років)             27 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав             ТОВ "Укравтозапчастина", комерцiйний директор 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)             18.04.2017, обрано на 3 роки 9) Опис             Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради: приймає участь у вирiшеннi питань, якi вiдносяться до виключної компетенцiї Наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крім тих, які затверджуються Загальними зборами; 2) прийняття рiшення про проведення річних та позачергових Загальних зборiв; 3) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 4) підготовка і затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 5) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 6) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 7) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 8) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 9) обрання та припинення повноважень Виконавчого директора Товариства; 10) затвердження умов трудового контракту, який укладатиметься з Виконавчим директором Товариства, встановлення розмiру їх винагороди; 11) прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчого Директора Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Виконавчого Директора Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб ( у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження складу майна та коштів, що передаються в рахунок оплати акцій (часток, паїв), про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, а також про вихід Товариства з юридичних осіб та відчуження відповідних часток (акцій,паїв), надання Виконавчому директору Товариства повноваження щодо участі в установчих або загальних зборах цих товариств, об’єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства, про призначення та звільнення керівників філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства; 16) вирiшення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України; 18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 22) попередній розгляд умов i погодження укладання господарських угод, вартiсть яких перевищує 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) грн. 00 (нуль) коп. Без попереднього погодження таких договорів Наглядовою радою Виконавчий директор не має права підписувати такі господарські угоди; 23) попередній розгляд умов і погодження укладання Виконавчим директором зовнiшньоекономiчних угод, угод про вiдчуження, заставу нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв та договорiв позики незалежно вiд суми кредиту та/або позики i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту. Без попереднього погодження таких договорів Наглядовою радою Виконавчий директор не має права підписувати такі господарські угоди; 24) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.   Посадова особа не є: акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. Посадова особа є представником акцiонера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. У звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме: Загальними зборами акцiонерiв Товариства 18.04.2017р. було прийнято рiшення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Демянчука Дмитра Михайловича. Загальними зборами акцiонерiв Товариства 18.04.2017р. було прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради, представника акцiонера ТОВ "Укравтозапчастина", Решетняка Олексiя Миколайовича. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: директор, комерцiйний директор. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.   1) Посада             Ревiзор 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи             Амер Олена Володимирiвна 3) Ідентифікаційний код юридичної особи             4) Рік народження             1971 5) Освіта             Вища 6) Стаж роботи (років)             31 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав             ТОВ "Триплекс", головний бухгалтер 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)             18.04.2017, обрано до переобрання 9) Опис             Повноваження та обов'язки Ревiзора: має право Проводити перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року; має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв; має право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; має право брати участь у засiданнях Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальними зборами акцiонерiв Товариства 18.04.2017р. було прийнято рiшення припинити повноваження РевiзораТовариства Амер Олени Володимирiвни. Загальними зборами акцiонерiв Товариства 18.04.2017р. було прийнято рiшення обрати Ревiзором Товариства Амер Олену Володимирiвну. Загальний стаж роботи 31 рiк. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: - Директор з економiки i фiнансiв. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - Директор з економiки i фiнансiв ТОВ "Укравтозапчастина" (мiсцезнаходження м.Київ,вул.Першого Травня буд.1-А).   1) Посада             Виконавчий директор 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи             Попович Олег Борисович 3) Ідентифікаційний код юридичної особи             4) Рік народження             1971 5) Освіта             Вища 6) Стаж роботи (років)             25 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав             ТОВ "Укравтозпчастина", директор 3-й фiлiї "Київська" 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)             15.08.2017, обрано безстроково 9) Опис             Виконавчий Директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Дирекцiї, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Повноваження та обов'язки Виконавчого Директора: - Здiйснює оперативне керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, фiлiй, представництв, всiх структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради; - За погодженням з Наглядовою радою Товариства розпоряджається майном Товариства, включаючи кошти, згiдно з чинним законодавством України та цим Статутом; - Без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його в усiх закладах, установах i органiзацiях; - Без погодження з Наглядовою Радою укладає господарськi угоди, вартiсть яких не перевищує 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) грн. 00 (нуль) коп.. - Погоджує з Наглядовою Радою укладання зовнiшньоекономiчних угод, угод про вiдчуження, заставу нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, укладання кредитних договорiв та договорiв позики незалежно вiд суми кредиту та/або позики i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту. Без попереднього письмового погодження таких договорiв Наглядовою Радою Виконавчий Директор не має права пiдписувати такi господарськi угоди; - Складає фiнансовi плани Товариства та звiти про їх виконання; - Контролює режим працi та вiдпочинку персоналу Товариства; - За погодженням з Наглядовою радою Товариства укладає та припиняє дiю колективного та iндивiдуальних договорiв з працiвниками Товариства; - Застосовує до працiвникiв заходи заохочення та стягнення, вiдповiдно до Правил внутрiшнього розпорядку i Положення про персонал Товариства; - Приймає рiшення i видає розпорядження з оперативних питань внутрiшньої дiяльностi Товариства; - Бере участь у реалiзацiї планiв та заходiв щодо навчання персоналу Товариства; - Здiйснює пiдготовку матерiалiв i пропозицiй для розгляду Зборами акцiонерiв Товариства; - Здiйснює дiї, необхiднi для досягнення цiлей Товариства, за винятком тих, якi, вiдповiдно до цього Статуту, вiдносяться до виняткової компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради Товариства: -на виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, а також в процесi господарської дiяльностi видає накази, розпорядження, iншi розпорядчi акти, якi є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства; -без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, репрезентує його в усiх українських та iноземних установах, закладах i органiзацiях; - складає фiнансовi плани Товариства i звiти про їх виконання; - визначає принципи цiноутворення i маркетингової полiтики Товариства; - контролює дiяльнiсть фiлiй i представництв Товариства; - затверджує функцiї вiддiлiв та служб Товариства; -органiзує впровадження у виробництво нової технiки i прогресивних методiв господарювання, створює органiзацiйнi i економiчнi передумови для високопродуктивної роботи Товариства; - органiзує виконання виробничих програм, договiрних та iнших зобов'язань Товариства; - контролює режим працi i вiдпочинку персоналу Товариства; - укладає вiд iменi Товариства колективний договiр; - затверджує штатний розклад Товариства; - у встановленому чинним законодавством порядку укладає i припиняє iндивiдуальнi трудовi договори з працiвниками Товариства, його фiлiй i представництв; встановлює умови оплати працi; - застосовує до працiвникiв заходи заохочення i стягнення; - вiдряджає працiвникiв Товариства на iншi пiдприємства та органiзацiї; - бере участь у реалiзацiї планiв та заходiв щодо навчання персоналу Товариства; -налагоджує юридичне, економiчне, бухгалтерське та iнформацiйне забезпечення дiяльностi Товариства; -органiзує пiдготовку матерiалiв i пропозицiй для розгляду Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою Радою Товариства; -звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою Радою з питань дiяльностi виконавчого органу; - забезпечує виконання заходiв з охорони працi; - забезпечує виконання заходiв протипожежної безпеки; - органiзує виконання екологiчних програм; - здiйснює iншi дiї, необхiднi для досягнення цiлей Товариства, в межах своєї компетенцiї.   В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме: Наглядовою радою Товариства 18.04.2017 р. у зв'язку зi змiною одноосiбного виконавчого органу iз Генерального директора на Виконавчого директора було прийнято рiшення припинити повноваження Генерального директора Буланого Олександра Павловича з дня державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства. Наглядовою радою Товариства 18.04.2017 р. у зв'язку зi змiною одноосiбного виконавчого органу iз Генерального директора на Виконавчого директора прийнято рiшення обрати Виконавчим директором Товариства Буланого Олександра Павловича з дня державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства. 14.08.2017р. на засiданнi наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Алеко-Сервiс" було прийнято рiшення припинити повноваження виконавчого директора Буланого Олександра Павловича. 14.08.2017р. на засiданнi наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Алеко-Сервiс" було прийнято рiшення призначити Попович Олега Борисовича на посаду виконавчого директора з 15.08.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 25 років. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: директор. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.     1) Посада             Головний бухгалтер 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи             Шалько Лiлiя Станiславiвна 3) Ідентифікаційний код юридичної особи             4) Рік народження             1972 5) Освіта             Вища 6) Стаж роботи (років)             25 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав             ПрАТ "Чернiгiвська кондитерська фабрика "Стрiла", Генеральний директор 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)             22.12.2017, обрано за умови проходження випробування, безстроково 9) Опис             Повноваження та обов'язки - органiзовує та веде бухгалтерський облiк на пiдприємствi. В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме: 17.11.2017р. Виконавчий директор ПрАТ "Алеко-Сервiс" Попович О.Б. прийняв рiшення (наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) №61-К-0000000055 вiд 17.11.2017р.) звiльнити Козакову Анастасiю Володимирiвну з посади Головного бухгалтера. 17.11.2017р. Виконавчий директор ПрАТ "Алеко-Сервiс" Попович О.Б. прийняв рiшення (наказ №62-К вiд 17.11.2017р.) призначити Чабан Ларису Iванiвну виконуючою обов'язки головного бухгалтера. 21.12.2017р. Виконавчий директор ПрАТ "Алеко-Сервiс" Попович О.Б. прийняв рiшення (наказ №66-К вiд 21.12.2017р.) скасувати Чабан Ларисi Iванiвнi, бухгалтеру, виконання обов'язкiв головного бухгалтера. 21.12.2017р. Виконавчий директор ПрАТ "Алеко-Сервiс" Попович О.Б. прийняв рiшення (наказ (розпорядження) №62-К-0000000101 вiд 21.12.2017р.) призначити Шалько Лiлiю Станiславiвну головним бухгалтером. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 25 ріків. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх п`яти рокiв: головний бухгалтер, генеральний директор. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.    VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств) _  Найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особиМісцезнаходженняКількість акцій (шт.)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акційПрості іменніПривілейовані іменніТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю     "Укравтозапчастина"3072220402088, . р-н, м. Київ, вул. 1-го Травня 1-а129 34499,4954129 3440Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особиКількість акцій (шт.)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акційПрості іменніПривілейовані іменні     Усього129 34499,4954129 3440VII. Інформація про загальні збори акціонерівВид загальних зборівчерговіпозачергові X  Дата проведення18.04.2017 Кворум зборів95,90936 ОписПерелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2. Затвердження регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв. 3. Звiт Генерального директора Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 5. Звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. Затвердження висновку Ревiзора Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2016 року. 6. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк. 7. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк. 8. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. 9. Визнання такими, що втратили чиннiсть, внутрiшнiх положень Товариства. 10. Припинення повноважень Ревiзора Товариства. 11. Обрання Ревiзора Товариства. 12. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з Ревiзором Товариства. 13. Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради. 14. Обрання членiв Наглядової ради. 15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру винагороди членiв Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй не було. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв у складi Петрика Євгена Олексiйовича та Таранець Наталiї Вiкторiвни. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї з моменту закриття загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Затвердити регламент рiчних загальних зборiв акцiонерiв: доповiдь з питання порядку денного - до 10 хв.; виступаючим - до 5 хв.; повторнi виступи - до 2 хв.; проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.; пiдрахунок голосiв - до 10 хв.; оголошення пiдсумкiв голосування - до 3 хв. 3. Затвердити звiт Генерального директора Товариства за 2016 рiк. 4.Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 5.Затвердити звiт Ревiзора за 2016 рiк та висновок Ревiзора Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2016 року. 6.Затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 рiк. 7.Збиток, отриманий Товариством в 2016 роцi, в розмiрi 2164 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутнiх рокiв. 8.Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. Уповноважити Голову та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати Статут в новiй редакцiї. Уповноважити Генерального директора Буланого Олександра Павловича забезпечити проведення державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї. 9.Визнати такими, що втратили чиннiсть, положення Товариства "Про загальнi збори акцiонерiв", "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора" та "Про Ревiзора". 10.Припинити повноваження Ревiзора Товариства Амер Олени Володимирiвни. 11.Обрати Ревiзором Товариства Амер Олену Володимирiвну. 12.Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства. Уповноважити Генерального директора Буланого Олександра Павловича особою на пiдписання договору з Ревiзором Товариства. 13.Достроково припинити повноваження членiв Наглядової ради Чабана Володимира Володимировича, Сєрого Валерiя Миколайовича, Нечитайла Олексiя Володимировича, Демянчука Дмитра Михайловича. 14.Обрати членами Наглядової ради Чабана Володимира Володимировича, представника акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укравтозапчастина". Нечитайла Олексiя Володимировича, представника акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укравтозапчастина". Решетняка Олексiя Миколайовича, представника акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укравтозапчастина". 15.Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здiйснюють свої повноваження на безоплатнiй основi. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Буланого Олександра Павловича особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.          X. Відомості про цінні папери емітента 1. Інформація про випуски акційДата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного папераФорма існування та форма випускуНомінальна вартість (грн)Кількість акцій (шт.)Загальна номінальна вартість (грн)Частка у статутному капіталі (у відсотках)1234567891005.02.1999116/10/1/99Управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi-Акція проста документарна іменнаДокументарні іменні160,834 381704 596,23100ОписТоргiвля цiнними паперами Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 116/10/1/99 дата реєстрацiї 05.02.1999р., видане Територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi, втратило чиннiсть.21.04.200568/10/1/2005Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областiUA1009711102Акція проста документарна іменнаДокументарні іменні160,837 4911 204 777,53100ОписТоргiвля цiнними паперами Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Мета додаткової емiсiї - поповнення обiгових коштiв. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 68/10/1/2005 дата реєстрацiї 21.04.2005 р., видане Територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi в зв'язку iз збiльшенням статутного капiталу, втратило чиннiсть.25.05.200954/10/1/09Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областiUA1009711102Акція проста документарна іменнаДокументарні іменні160,83130 00020 907 900100ОписТоргiвля цiнними паперами Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Мета додаткової емiсiї - поповнення обiгових коштiв. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 54/10/1/09 дата реєстрацiї 25.05.2009 р., видане 03.12.2009 р. Територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi в зв'язку iз збiльшенням статутного капiталу, втратило чиннiсть.25.05.200954/10/1/09Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областiUA1009711102Акція проста документарна іменнаДокументарні іменні160,83130 00020 907 900100ОписТоргiвля цiнними паперами Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 54/10/1/09 дата реєстрацiї 25.05.2009 р., видане 11.06.2010 р. Територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi в зв'язку iз змiною найменування Товариства, втратило чиннiсть.27.12.2010795/10/1/10Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областiUA4000106702Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні160,83130 00020 907 900100ОписТоргiвля цiнними паперами Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 795/10/1/10 дата реєстрацiї 27.12.2010 р., видане Територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi в зв'язку iз дематерiалiзацiєю акцiй Товариства. Розмiщення цiнних паперiв при дематерiалiзацiїне здiйснювалось. Додаткової емiсiї в звiтному перiодi не було.   XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента   1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн)Орендовані основні засоби (тис. грн)Основні засоби, всього (тис. грн)на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду1. Виробничого призначення:120 674,9120 311,500120 674,9120 311,5будівлі та споруди21 998,329082,20021 998,329082,2машини та обладнання424,21628,700424,21628,7транспортні засоби0142,9000142,9земельні ділянки98 235,289442,20098 235,289442,2інші17,215,50017,215,52. Невиробничого призначення:000000будівлі та споруди000000машини та обладнання000000транспортні засоби000000земельні ділянки000000інвестиційна нерухомість000000інші000000Усього120 674,9120 311,500120 674,9120 311,5ОписТермiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Група 1 ( рах10.1) - безстроково Група 3 ( рах10.3) будiвлi - 20 рокiв, споруди -15 рокiв, передавальнi пристрої -10 рокiв; Група 4 (рах10.4) машини та обладнання - 5рокiв, ЕОМ та iншi - 3 роки Група 5 (рах10.5) транспортнi засоби - 5рокiв Група 6 (рах10.6) iнструменти,прилади , меблi - 4роки Група 8 (рах10.8) багаторiчнi насадження -10 рокiв Група 9 (рах10.9) iншi основнi засоби -12 рокiв Первiсна вартiсть - 133877,2 тис. грн. Ступiнь їх зносу - 10,13% Ступiнь їх використання - 100% Сума нарахованого зносу - 13565,7 тис. грн. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було. Обмежень на використання майна Товариства немає.    2. Інформація щодо вартості чистих активів емітентаНайменування показникаЗа звітний періодЗа попередній періодРозрахункова вартість чистих активів (тис.грн)5 062,317 969,9Статутний капітал (тис.грн)20 90820 908Скоригований статутний капітал (тис.грн)20 90820 908ОписПри розрахунку вартостi чистих активiв була використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерним товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485.ВисновокВартiсть чистих активiв Товариства меньша вiд Статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України не дотримуються.         3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітентаВиди зобов’язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашенняКредити банкуX6 000XXу тому числі: ПАТ "Мiжнародний iнвестицiйний банк"26.11.20176 0001925.11.2018Зобов’язання за цінними паперамиX0XXу тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском):X0XXза іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):X0XXза сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):X0XXза векселями (всього)X0XXза іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):X0XXза фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):X0XXПодаткові зобов'язанняX436,9XXФінансова допомога на зворотній основіX0XXІнші зобов'язання та забезпеченняX112 879,7XXУсього зобов'язань та забезпеченьX119 316,6XXОписДо рядка таблицi "Iншi зобов'язання та забезпечення" вiднесено наступнi даннi в тис.грн.: довгостроковi зобов'язання, цiльове фiнансування та забезпечення: 94726,9; поточна кредиторська заборгованiсть за: товари, роботи, послуги: 712,6; розрахунками зi страхування : 8,4, розрахунками з оплати працi : 33,1; Iншi поточнi зобов'язання : 17398,7. Товариство не має зобов'язань за цiнними паперами , за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, фiнансової допомоги на зворотнiй основi.   8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  № з/пДата прийняття рішенняНайменування уповноваженого органу, що прийняв рішенняРинкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)Предмет правочинуДата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних КомісіїВеб-сайт товариства, на якому розміщена інформація123456789127.02.2017наглядова рада2 971,1121 790,92,44Договiр щодо найму (оренди) нежитлових примiщень з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укравтозапчастина".28.02.2017http://hyundai-bort.com.ua/Опис:27.02.2017 року Наглядова рада Товариства (протокол № 1 вiд 27.02.2017 р.) прийняла рiшення про надання згоди на вчинення Товариством правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме: Договору щодо найму (оренди) нежитлових примiщень з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укравтозапчастина". Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 2 971 120,20 (два мiльйони дев'ятсот сiмдесят одна тисяча сто двадцять) гривень 20 копiйок. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 121 790,9 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2,44%. Iнформацiя щодо загальної кiлькостi голосуючих акцiй, кiлькостi голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у зборах та кiлькостi голосуючих акцiй, що проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення не надається, тому що рiшення приймалось Наглядовою радою Товариства.XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періодуДата виникнення подіїДата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних КомісіїВид інформації12327.02.201728.02.2017Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)18.04.201719.04.2017Відомості про зміну складу посадових осіб емітента14.08.201815.08.2017Відомості про зміну складу посадових осіб емітента17.11.201720.11.2017Відомості про зміну складу посадових осіб емітента21.12.201722.12.2017Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ   Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?№ з/пРікКількість зборів, усьогоУ тому числі позачергових120151022016103201710  Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? ТакНіРеєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збориX Акціонери XДепозитарна установа XІнше (запишіть)Iншi органи не здiйснювали реєстрацiю акцiонерiв.         Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? ТакНіНаціональна комісія з цінних паперів та фондового ринку XАкціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? ТакНіПідняттям карток XБюлетенями (таємне голосування)X Підняттям рук XІнше (запишіть)Iншимi способами голосування з питань порядку денного не здiйснювалось.         Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? ТакНіРеорганізація XДодатковий випуск акцій XУнесення змін до статуту XПрийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства XПрийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства XОбрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради XОбрання або припинення повноважень членів виконавчого органу XОбрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) XДелегування додаткових повноважень наглядовій раді XІнше (запишіть)Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались.         Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні   У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: ТакНіНаглядова рада XВиконавчий орган XРевізійна комісія (ревізор) XАкціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариствапозачерговi загальнi збори в звiтному роцi не скликалисьІнше (зазначити)позачерговi загальнi збори в звiтному роцi не скликались  У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: скликаних, але не проведенних рiчних (чергових) загальних зборiв в звiтному роцi не було.   У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: скликаних, але не проведенних позачергових загальних зборiв в звiтному роцi не було.   ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ   Який склад наглядової ради (за наявності)? (осіб)Кількість членів наглядової ради, у тому числі:3членів наглядової ради - акціонерів0членів наглядової ради - представників акціонерів3членів наглядової ради - незалежних директорів0членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій0членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій0членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій3членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій0  Чи проводила наглядова рада самооцінку? ТакНіСкладу XОрганізації XДіяльності XІнше (запишіть)Самооцiнка не проводиласьІнформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завданьСамооцiнка не проводилась         Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 12   Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? ТакНіСтратегічного планування XАудиторський XЗ питань призначень і винагород XІнвестиційний XІнше (запишіть)Комiтетiв в складi наглядової ради не створено, оцiнка роботи комiтетiв не проводилась. Комiтетiв в складi наглядової ради не створено, оцiнка роботи комiтетiв не проводилась.         Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтетiв в складi наглядової ради не створено, оцiнка роботи комiтетiв не проводилась.   Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтетiв в складi наглядової ради не створено,.   Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні   Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? ТакНіВинагорода є фіксованою сумою XВинагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій XВинагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства XЧлени наглядової ради не отримують винагородиX Інше (запишіть)Члени наглядової ради винагороди не отримують.         Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? ТакНіГалузеві знання і досвід роботи в галузі XЗнання у сфері фінансів і менеджменту XОсобисті якості (чесність, відповідальність) XВідсутність конфлікту інтересів XГраничний вік XВідсутні будь-які вимогиX Інше (запишіть) У внутрiшнiх документах товарисва вiдсутнi будь-якi вимого до членiв наглядової ради.X   Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? ТакНіНовий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товаристваX Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками XДля нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) XУсіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена XІнше (запишіть)Новий член наглядової ради самостiйно ознайомився iз змiстом внутрiшнiх документiв товариства.         Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0   Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? Загальні збори акціонерівНаглядова радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органуВизначення основних напрямів діяльності (стратегії)нінітакніЗатвердження планів діяльності (бізнес-планів)такнінініЗатвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджетутакнінініОбрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органунітакнініОбрання та припинення повноважень голови та членів наглядової радинітакнініОбрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісіїтакнінініВизначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органунітакнініВизначення розміру винагороди для голови та членів наглядової радитакнінініПрийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органунінінітакПрийняття рішення про додатковий випуск акційтакнінініПрийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акційтакнінініЗатвердження зовнішнього аудиторанітакнініЗатвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересівнінінітак  Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так   Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні   Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? ТакНіПоложення про загальні збори акціонерів XПоложення про наглядову раду XПоложення про виконавчий орган XПоложення про посадових осіб акціонерного товариства XПоложення про ревізійну комісію (або ревізора) XПоложення про акції акціонерного товариства XПоложення про порядок розподілу прибутку XІнше (запишіть)Статут та iншi органiзацiйнi, фiнансовi, розпорядчi документи.         Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? Інформація розповсюджується на загальних зборахПублікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперівДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товаристваФінансова звітність, результати діяльностітактактакнітакІнформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталутакнінінініІнформація про склад органів управління товаристватакнітакнініСтатут та внутрішні документитакнітакнініПротоколи загальних зборів акціонерів після їх проведеннянінітакнініРозмір винагороди посадових осіб акціонерного товаристванінітакніні  Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? ТакНіНе проводились взагалі XМенше ніж раз на рік XРаз на рікX Частіше ніж раз на рік X  Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? ТакНіЗагальні збори акціонерів XНаглядова радаX Виконавчий орган XІнше (запишіть)Iнший орган не приймав рiшення про затвердження аудитора.         Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так   З якої причини було змінено аудитора? ТакНіНе задовольняв професійний рівень XНе задовольняли умови договору з аудиторомX Аудитора було змінено на вимогу акціонерів XІнше (запишіть)Iнших причин для змiни аудитора не було.         Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? ТакНіРевізійна комісія (ревізор)X Наглядова рада XВідділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства XСтороння компанія або сторонній консультантX Перевірки не проводились XІнше (запишіть)Iншi органи не здiйснювали перевiрки.         З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? ТакНіЗ власної ініціативи XЗа дорученням загальних зборів XЗа дорученням наглядової ради XЗа зверненням виконавчого органу XНа вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів XІнше (запишіть)В Товариствi не створена ревiзiйна комiсiя, перевiрку проводив ревiзор з власної iнiцiативи.         Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) так   ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ   Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? ТакНіВипуск акцій XВипуск депозитарних розписок XВипуск облігацій XКредити банківX Фінансування з державного і місцевих бюджетів XІнше (запишіть) Iнший способiв iнвестицiй не планує.  Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором Так, плануємо розпочати переговори Так, плануємо розпочати переговори в наступному році Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років Не визначилисьX  Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні   Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні   У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.   Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.   Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.   Звіт про корпоративне управління   1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів 5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи 6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:             загальний стаж аудиторської діяльності             кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі             перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року             випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора             ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років             стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг 13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:             наявність механізму розгляду скарг             прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги             стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)             наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду  XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)1Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)Аудиторська фiрма "Укрфiнансаудит"2Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)240895653Місцезнаходження аудиторської фірми, аудиторам.Київ, вул..Лейпцизька, 2/37 кв.44Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою Україниномер: 1610, дата видачі: 30.03.20015Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів 6Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою Україниномер: 0028, дата видачі: 02.07.20137Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітностіз 01.01.2017 по 31.12.20178Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)02 - із застереженням9Пояснювальний параграф (у разі наявності)ПрАТ "Алеко-Сервiс" є дiючим пiдприємством, яке здатне надалi продовжувати свою дiяльнiсть (за умов зменшення залежностi вiд зовнiшнiх джерел фiнансування). Таким чином, припущення керiвництва Товариства про безперервнiсть дiяльностi, про що заявлено у фiнансовому звiтi за 2017 рiк, можна визнати справедливим.10Номер та дата договору на проведення аудитуномер: 0103-НК, дата: 01.03.201811Дата початку та дата закінчення аудитудата початку: 01.03.2018, дата закінчення: 23.03.201812Дата аудиторського висновку (звіту)23.03.201813Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн16 000,00     ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва КОДИ Дата (рік, місяць, число)2018.01.01ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство "Алеко-Сервiс"за ЄДРПОУ04804439Територіям.Київ, Дарницький р-нза КОАТУУ8036300000Організаційно-правова форма господарюванняАкціонерне товариствоза КОПФГ230Вид економічної діяльностіТехнічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобівза КВЕД45.20Середня кількість працівників, осіб: 25 Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком Адреса, телефон: 02088, Дарницький р-н, м.Київ, вул. Першого травня, буд. 1-А, (044) 564-84-76   1. Баланс на 31.12.2017 p. Форма №1-м Код за ДКУД1801006АктивКод рядкаНа початок звітного рокуНа кінець звітного періоду1234I. Необоротні активи   Незавершені капітальні інвестиції100547,375,7Основні засоби1010120674,9120311,5   первісна вартість1011132850,1133877,2   знос1012(12175,2)(13565,7)Довгострокові біологічні активи102000Довгострокові фінансові інвестиції10301515Інші необоротні активи109000Усього за розділом I1095120737,2120402,2II. Оборотні активи   Запаси:1100570,21334,8   у тому числі готова продукція1103430,31235Поточні біологічні активи111000Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги112525,8755Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом11356252,8   у тому числі з податку на прибуток113600Інша поточна дебіторська заборгованість1155300,9348,7Поточні фінансові інвестиції116000Гроші та їх еквіваленти116549,51447,9Витрати майбутніх періодів117013,86Інші оборотні активи119031,531,5Усього за розділом II11951053,73976,7III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття120000Баланс1300121790,9124378,9            ПасивКод рядкаНа початок звітного рокуНа кінець звітного періоду1234I. Власний капітал   Зареєстрований (пайовий) капітал14002090820908Додатковий капітал141012411241Резервний капітал141500Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1420-4179,1-17086,7Неоплачений капітал1425(0)(0)Усього за розділом I149517969,95062,3II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення15959516894726,9III. Поточні зобов'язання   Короткострокові кредити банків160006000Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями161000   товари, роботи, послуги1615233,8712,6   розрахунками з бюджетом1620166,7436,9   у тому числі з податку на прибуток162100   розрахунками зі страхування162588,4   розрахунками з оплати праці163030,133,1Доходи майбутніх періодів166500Інші поточні зобов'язання16908214,417398,7Усього за розділом III1695865324589,7IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття170000Баланс1900121790,9124378,9Примітки: Управлiнський персонал ПрАТ"Алеко-Сервiс"несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.   2. Звіт про фінансові результати за 2017 р. Форма №2-м Код за ДКУД1801007СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року1234Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)200023490,711010,6Інші операційні доходи21201562,91708,3Інші доходи22403821,50Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)228028875,112718,9Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050(23186,8)(11971,4)Інші операційні витрати2180(4261)(2775,3)Інші витрати2270(12642,2)(135,9)Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)2285(40090)(14882,6)Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)2290-11214,9-2163,7Податок на прибуток2300(0)(0)Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)2350-11214,9-2163,7           Примітки: Управлiнський персонал ПрАТ"Алеко-Сервiс"несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.   Керівник                                            Калита А.В.   Головний бухгалтер                         Шалько Л.С.    
  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Алеко-Сервіс»   Згідно з переліком осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складеним станом на 24.04.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 130000 штук, загальна кількість голосуючих акцій простих іменних акцій становить 129344 штук.  
  ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! Приватне акціонерне товариство «Алеко-Сервіс» (ідентифікаційний код 04804439, місцезнаходження: 02088, м. Київ, вул. 1 Травня, 1-а, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 30.04.2018 р. о 10:00 годині за адресою: 02088, м. Київ, вул. 1 Травня, 1-А, 2-й поверх, зал засідань.   ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів. Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі Мігулько Ольги Олександрівни та Стуга Віктор Васильович. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Затвердження порядку проведення загальних зборів. Проект рішення: Затвердити регламент річних загальних зборів акціонерів: доповідь з питання порядку денного - до 10 хв.; виступаючим - до 5 хв.; повторні виступи - до 2 хв.; проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.; підрахунок голосів - до 10 хв.; оголошення підсумків голосування - до 3 хв. 3. Звіт Виконавчого директора Товариства за 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого директора. Проект рішення: 1.Затвердити звіт Виконавчого директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. 2. Визнати роботу Виконавчого директора Товариства задовільною. 4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення: 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною. 5. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року. Проект рішення: 1.Затвердити звіт Ревізора за 2016 рік та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року. 2. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік. 7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2017 рік. Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством в 2017 році, в розмірі 11 214 900 грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років. 8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік. 9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Калиту А.В. та Секретаря загальних зборів Гриб І.І. підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Виконавчого директора Калиту Андрія Володимировича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.             10. Про внесення змін до запису про перелік засновників (учасників) юридичної особи, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Проект рішення: Внести зміни до запису про перелік засновників (учасників) юридичної особи, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме перелік засновників (учасників) Товариства – акціонери, згідно реєстру. 11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення річними Загальними зборами та надання повноважень на укладання таких правочинів. Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 29.04.2018 року включно граничною сукупною вартістю 100 тис.грн., а саме, правочинів зокрема але не обмежуючись цим щодо одержання Товариством грошових коштiв (майнових прав на грошовi кошти) (кредитiв/позик, фiнансової допомоги, прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв, цiнних паперiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг; передача (купiвля-продаж) будь-якого майна (майнових прав), грошових коштiв (майнових прав на грошовi кошти), фiнансової допомоги, нерухомого майна, цiнних паперiв, що належать Товариству в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб; договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; договорiв поставки, купiвлi-продажу, фiнансової допомоги, позик, надання послуг Товариством, договорiв про спiльну дiяльнiсть, договорiв про комплексну забудову, договорiв доручень, комiсiї.        Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 24 квітня 2018 року (станом на 24 годину). Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 30 квітня 2018 року з 09:00 до 09:45 години за місцем проведення загальних зборів. Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим: керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства; представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчого директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером. Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. 1 Травня, 1-А, 2-й поверх, приймальня Виконавчого директора, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Виконавчий директор Калита Андрій Володимирович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Виконавчого директора Калити Андрія Володимировича за наведеним нижче номером телефону. Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 19.03.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 130000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 129344 штук. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://hyundai-bort.com.ua/. Довідки за телефоном: (044) 564-84-76. Наглядова рада  

Связаться с нами
Автосалон:

(044) 390-50-05

(050) 322-81-85 

(050) 322-81-53

Сервис:   
(044) 390-57-00

 

Отдел запчастей:    
(044) 390-56-83

php_flag magic_quotes_gpc off