Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

                         Директор                                                                              КалитаА.В.                      

(посада)                                                (підпис)                           (прізвище та ініціаликерівника)

 

31.07.2018  

(дата)

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1.  Повне найменуванняемітента

     Приватне акцiонерне товариство "Алеко-Сервiс"

2.  Організаційно-правова форма Акціонернетовариство

3.  Місцезнаходження

    02088 м.Київ, вул. 1 Травня, буд. 1-А

4.  Код заЄДРПОУ

     04804439

5.  Міжміський код та телефон, факс (044) 564 84 76, (044) 564 7030

6.  Електронна поштова адреса   sto-aleko@.uaz-upi.com

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

1.  Повідомлення розміщеноу загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії                      

(дата)

2.  Повідомлення опублікованоу         (номер та найменування офіційногодрукованоговидання)             (дата)

3.  Повідомлення розміщенонасторінці                                        в мережіІнтернет                      

(адресасторінки)                                           (дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

 

 

Посада

 

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі

емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.07.2018

припинено

повноваження

Член Наглядової Ради

Нечитайло Олексiй Володимирович

. .

.

0

Зміст інформації:

30.07.2018р. ПРАТ "АЛЕКО-СЕРВІС" (далі - Товариство) отримало повідомлення про заміну члена наглядової ради-представника акціонера Товариства ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" та припинення повноважень Нечитайла Олексiя Володимировича на посаді члена наглядової ради ПРАТ "АЛЕКО-СЕРВІС". Підстава рішення: ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства". Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,00%. Перебував на посаді - з 18.04.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: ТОВ

"УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" є акціонером ПРАТ "АЛЕКО-СЕРВІС" та володіє пакетом акцій у розмірі 130000 штук простих іменних акцій, що складає 100,00% статутного капіталу ПРАТ "АЛЕКО-СЕРВІС".

30.07.2018

набуто повноважень

Член Наглядової Ради

Галузинський Віталій Вікторович

. .

.

0

Зміст інформації:

30.07.2018р. ПРАТ "АЛЕКО-СЕРВІС" (далі - Товариство) отримало повідомлення про заміну члена наглядової ради-представника акціонера Товариства ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" та про набутя повноважень Галузинським Віталієм Вікторовичем на посаді члена наглядової ради ПРАТ "АЛЕКО-СЕРВІС". Підстава рішення: ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства". Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,00%. Галузинський В.В. не є: акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. Галузинський В.В. є представником акціонера Товариства ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА". Строк, на який обрано: до припинення повноважень. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: керівник відділу продажу, директор комерційний. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" є акціонером ПРАТ "АЛЕКО-СЕРВІС" та володіє пакетом акцій у розмірі 130000 штук простих іменних акцій, що складає100,00%

статутного капіталу ПРАТ "АЛЕКО-СЕРВІС".

 

 

Связаться с нами
Автосалон:

(044) 390-50-05

(050) 322-81-85 

(050) 322-81-53

Сервис:   
(044) 390-57-00

 

Отдел запчастей:    
(044) 390-56-83

php_flag magic_quotes_gpc off