Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Калита А.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

31.05.2018

 

(дата)

      

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акцiонерне товариство "Алеко-Сервiс"

2. Організаційно-правова форма

            Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            02088 м.Київ, вул. Першого травня, буд. 1-А

4. Код за ЄДРПОУ

            04804439

5. Міжміський код та телефон, факс

            (044) 564-84-76, (044) 564-70-30

6. Електронна поштова адреса

            Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

(дата)

2. Повідомлення

 

 

 

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

      


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

31.05.2018

припинено повноваження

Член Наглядової Ради

Решетняк Олексiй Миколайович

. .

.

0

Зміст інформації:

31.05.2018р. ПРАТ "АЛЕКО-СЕРВІС" (далі - Товариство) отримало повідомлення про заміну члена наглядової ради-представника акціонера Товариства ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" та припинення повноважень Решетняка Олексія Миколайовича. Підстава рішення: ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства". Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,00%. Перебував на посаді - з 18.04.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" є акціонером ПРАТ "АЛЕКО-СЕРВІС" та володіє пакетом акцій у розмірі 129344 штук простих іменних акцій, що складає 99,4954% статутного капіталу ПРАТ "АЛЕКО-СЕРВІС".

31.05.2018

набуто повноважень

Член Наглядової Ради

Дюкарєв Антон Вікторович

. .

.

0

Зміст інформації:

31.05.2018р. ПРАТ "АЛЕКО-СЕРВІС" (далі - Товариство) отримало повідомлення про заміну члена наглядової ради-представника акціонера Товариства ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" та про набутя повноважень Дюкарєвим Антоном Вікторовичем посаді члена наглядової ради ПРАТ "АЛЕКО-СЕРВІС". Підстава рішення: ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства". Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,00%. Дюкарєв А.В. не є: акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. Дюкарєв А.В. є представником акціонера Товариства ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА". Строк, на який обрано: до припинення повноважень. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: заступник генерального директора зі збуту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" є акціонером ПРАТ "АЛЕКО-СЕРВІС" та володіє пакетом акцій у розмірі 129344 штук простих іменних акцій, що складає 99,4954% статутного капіталу ПРАТ "АЛЕКО-СЕРВІС".

 

 

 

 

Связаться с нами
Автосалон:

(044) 390-50-05

(050) 322-81-85 

(050) 322-81-53

Сервис:   
(044) 390-57-00

 

Отдел запчастей:    
(044) 390-56-83

php_flag magic_quotes_gpc off