ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Приватне акціонерне товариство «Алеко-Сервіс» (ідентифікаційний код 04804439, місцезнаходження: 02088, м. Київ, вул. 1 Травня, 1-а, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 30.04.2018 р. о 10:00 годині за адресою: 02088, м. Київ, вул. 1 Травня, 1-А, 2-й поверх, зал засідань.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі Мігулько Ольги Олександрівни та Стуга Віктор Васильович. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити регламент річних загальних зборів акціонерів:

доповідь з питання порядку денного - до 10 хв.;

виступаючим - до 5 хв.;

повторні виступи - до 2 хв.;

проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.;

підрахунок голосів - до 10 хв.;

оголошення підсумків голосування - до 3 хв.

3. Звіт Виконавчого директора Товариства за 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого директора.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт Виконавчого директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

2. Визнати роботу Виконавчого директора Товариства задовільною.

4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

5. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт Ревізора за 2016 рік та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

2. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством в 2017 році, в розмірі 11 214 900 грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Калиту А.В. та Секретаря загальних зборів Гриб І.І. підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Виконавчого директора Калиту Андрія Володимировича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

            10. Про внесення змін до запису про перелік засновників (учасників) юридичної особи, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Внести зміни до запису про перелік засновників (учасників) юридичної особи, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме перелік засновників (учасників) Товариства – акціонери, згідно реєстру.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення річними Загальними зборами та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 29.04.2018 року включно граничною сукупною вартістю 100 тис.грн., а саме, правочинів зокрема але не обмежуючись цим щодо одержання Товариством грошових коштiв (майнових прав на грошовi кошти) (кредитiв/позик, фiнансової допомоги, прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв, цiнних паперiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг; передача (купiвля-продаж) будь-якого майна (майнових прав), грошових коштiв (майнових прав на грошовi кошти), фiнансової допомоги, нерухомого майна, цiнних паперiв, що належать Товариству в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб; договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; договорiв поставки, купiвлi-продажу, фiнансової допомоги, позик, надання послуг Товариством, договорiв про спiльну дiяльнiсть, договорiв про комплексну забудову, договорiв доручень, комiсiї.

      

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 24 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 30 квітня 2018 року з 09:00 до 09:45 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчого директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. 1 Травня, 1-А, 2-й поверх, приймальня Виконавчого директора, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Виконавчий директор Калита Андрій Володимирович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Виконавчого директора Калити Андрія Володимировича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 19.03.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 130000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 129344 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://hyundai-bort.com.ua/.

Довідки за телефоном: (044) 564-84-76.

Наглядова рада

 

Связаться с нами
Автосалон:

(044) 390-50-05

(050) 322-81-85 

(050) 322-81-53

Сервис:   
(044) 390-57-00

 

Отдел запчастей:    
(044) 390-56-83

php_flag magic_quotes_gpc off