Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Виконавчий директор

 

 

 

Попович О. Б.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

МП

 

 

 

20.11.2017

 

(дата)

      

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акцiонерне товариство "Алеко-Сервiс"

2. Організаційно-правова форма

            Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            02088 м.Київ, вул. Першого травня, буд. 1-А

4. Код за ЄДРПОУ

            04804439

5. Міжміський код та телефон, факс

            (044) 564-84-76, (044) 564-70-30

6. Електронна поштова адреса

             Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

(дата)

2. Повідомлення

 

 

 

 опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

      

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

 

Дата

вчинення

дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.11.2017

звільнено

Г оловний бухгалтер

Козакова Анастагія Володимирівн

 

0

Зміст інформації:

17.11.2017р. Виконавчий директор ПрАТ "Алеко-Сервю" Попович О.Б. прийняв рішення (наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) №61- К-0000000055 від 17.11.2017р.) звільнити Козакову Анастагію Володимирівну з посади Головного бухгалтера. Підстава рішення: заява Козакової А.В. від 10.11.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Перебувала на посаді - з 03.10.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Замість Козакової А.В. на посаду Головного бухгалтера ні кого не було призначено. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: дата звільнення Козакової А.В. з посади Г оловного бухгалтера: 17.11.2017р., за власним бажанням, ст.38 КЗпП України у зв'язку з переїздом на нове місце проживання.

17.11.2017

призначено

Виконуюча обов'язки головного бухгалтера

Чабан Лариса Іванівна

 

0

Зміст інформації:

17.11.2017р. Виконавчий директор ПрАТ "Алеко-Сервю" Попович О.Б. прийняв рішення (наказ №62-К від 17.11.2017р.) призначити Чабан Ларису Іванівну виконуючою обов'язки головного бухгалтера. Підстава рішення: наказ Виконавчого директора ПрАТ "Алеко-Сервю" Поповича О.Б. №62-К від 17.11.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: бухгалтер. Строк, на який призначено: безстроково. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: Чабан Л.І. призначена виконуючою обов'язки головного бухгалтера ПрАТ "Алеко-Сервю" з 20.11.2017р.

 


 

 

 

Связаться с нами
Автосалон:

(044) 390-50-05

(050) 322-81-85 

(050) 322-81-53

Сервис:   
(044) 390-57-00

 

Отдел запчастей:    
(044) 390-56-83

php_flag magic_quotes_gpc off