Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)   Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.                            Директор                                                                              КалитаА.В.                       (посада)                                                (підпис)                           (прізвище та ініціаликерівника)   31.07.2018   (дата)             Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента   І. Загальні відомості   1.  Повне найменуванняемітента      Приватне акцiонерне товариство "Алеко-Сервiс" 2.  Організаційно-правова форма Акціонернетовариство 3.  Місцезнаходження     02088 м.Київ, вул. 1 Травня, буд. 1-А 4.  Код заЄДРПОУ      04804439 5.  Міжміський код та телефон, факс (044) 564 84 76, (044) 564 7030 6.  Електронна поштова адреса   sto-aleko@.uaz-upi.com   ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)   1.  Повідомлення розміщеноу загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії                       (дата) 2.  Повідомлення опублікованоу         (номер та найменування офіційногодрукованоговидання)             (дата) 3.  Повідомлення розміщенонасторінці                                        в мережіІнтернет                       (адресасторінки)                                           (дата) Відомості про зміну складу посадових осіб емітента    Дата вчинення діїЗміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)    Посада  Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особиРозмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)12345630.07.2018припинено повноваженняЧлен Наглядової РадиНечитайло Олексiй Володимирович. . .0Зміст інформації:30.07.2018р. ПРАТ "АЛЕКО-СЕРВІС" (далі - Товариство) отримало повідомлення про заміну члена наглядової ради-представника акціонера Товариства ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" та припинення повноважень Нечитайла Олексiя Володимировича на посаді члена наглядової ради ПРАТ "АЛЕКО-СЕРВІС". Підстава рішення: ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства". Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,00%. Перебував на посаді - з 18.04.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" є акціонером ПРАТ "АЛЕКО-СЕРВІС" та володіє пакетом акцій у розмірі 130000 штук простих іменних акцій, що складає 100,00% статутного капіталу ПРАТ "АЛЕКО-СЕРВІС".30.07.2018набуто повноваженьЧлен Наглядової РадиГалузинський Віталій Вікторович. . .0Зміст інформації:30.07.2018р. ПРАТ "АЛЕКО-СЕРВІС" (далі - Товариство) отримало повідомлення про заміну члена наглядової ради-представника акціонера Товариства ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" та про набутя повноважень Галузинським Віталієм Вікторовичем на посаді члена наглядової ради ПРАТ "АЛЕКО-СЕРВІС". Підстава рішення: ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства". Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,00%. Галузинський В.В. не є: акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. Галузинський В.В. є представником акціонера Товариства ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА". Строк, на який обрано: до припинення повноважень. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: керівник відділу продажу, директор комерційний. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" є акціонером ПРАТ "АЛЕКО-СЕРВІС" та володіє пакетом акцій у розмірі 130000 штук простих іменних акцій, що складає100,00% статутного капіталу ПРАТ "АЛЕКО-СЕРВІС".   
  Приватне акціонерне товариство «АЛЕКО-СЕРВІС» (надалі - Товариство) отримало від акціонера Товариства Повідомлення про придбання однією особою усіх акцій Товариства. Відповідно до отриманої інформації розмір частки акцій акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Укравтозапчастина» (ідентифікаційний код 30722204, місцезнаходження 02088 м. Київ, вул. Першого Травня, 1-А) 26 липня 2018 року (дата зарахування акцій Товариства на рахунок у цінних паперах однієї особи) змінився наступним чином: $1-          розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій – 129 344 шт. голосуючих акцій, що становить 99,4954% статутного капіталу Товариства (100,00% від кількості голосуючих акцій). $1-          розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій – 130 000 шт. голосуючих акцій, що становить 100,00% статутного капіталу Товариства (100,00% від кількості голосуючих акцій).                                                                                    Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.   Директор Калита А.В. 27.07.2018 р.  
  Приватне акціонерне товариство «АЛЕКО-СЕРВІС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04804439, місцезнаходження: 02088, вулиця 1 Травня, будинок 1-А, місто Київ) (надалі – «Товариство») повідомляє, що відповідно до п.2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» та ст. 652 Закону України «Про акціонерні товариства» 12.07.2018 р. отримавши від Товариства з обмеженою відповідальністю «Укравтозапчастина» Публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства розмістило Копію публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій Приватного акціонерного товариства «АЛЕКО-СЕРВІС» на власному веб-сайті та Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Самостійно виявивши помилку в п.п.4 пункту 4 Публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій «Номінальна вартість однієї простої акції товариства» Товариство повідомляє про виправлення помилки (описки) та вказує на те, що п.п.4 пункту 4 слід читати «Номінальна вартість однієї простої акції товариства – 160,83 грн. (сто шістдесят гривень 83 копійок). Приватне акціонерне товариство «АЛЕКО-СЕРВІС» приносить свої вибачення за створені незручності.   З повагою, Директор Калита А.В. 13 липня 2018 року    
  «А Л Е К О – С Е Р В І С»вулиця 1 Травня, будинок 1-А, місто Київ, 02088, код ЄДРПОУ 04804439  Вих. № ______ від 12 липня 2018 року           Приватне акціонерне товариство «АЛЕКО-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 04804439, (надалі за текстом – «Товариство») повідомляє, що 12 липня 2018 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Укравтозапчастина», код ЄДРПОУ 30722204, направило Публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства (супровідний лист від 12 липня 2018 року, вих..№ 0020-___/18, який було отримано Товариством 12 липня 2018 року, вх..№ ___ ) такого змісту:   ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА про придбання акцій в усіх власників акцій (далі – «Вимога») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЕКО-СЕРВІС», код за ЄДРПОУ - 04804439, місцезнаходження: вулиця 1 Травня, будинок 1-А, місто Київ, 02088 (далі – «Товариство»)  1Відомості про заявника вимоги - власника домінуючого контрольного пакета акцій (заявника вимоги, який є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать йому або його афілійованим особам, власником домінуючого контрольного пакета акцій станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» та реалізує права, передбачені статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства») (далі – «Заявник вимоги»)1)інформація про особу (повне найменування відповідно до установчих документів; код за ЄДРПОУ; місцезнаходження):Товариство з обмеженою відповідальністю «Укравтозапчастина» 30722204 вулиця Першого Травня, 1-А, місто Київ, 020882)кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товаристваПряме володіння – 129 344 шт. (99,4954%) опосередковане володіння включно з афілійованими особами – 0 шт. (0,0%)3)інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах);Номер рахунку в цінних паперах - 405019-UA40000134, який відкрито в депозитарній установі - Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙ БІ КЕПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 39650290), що знаходиться за адресою: вулиця Лаврська, будинок 16, місто Київ, 01015.  4)контактні дані: контактні особи (повне ім'я та посада); телефон/факс; електронна пошта; адреса для листування;Харченко Анатолій Вікторович – юрисконсульт +380675502401 \n Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. вулиця Першого Травня, будинок 1-А, місто Київ, 02088 (отримувач ТОВ «Укравтозапчастина»).5)дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства".26 червня 2018р.2.Відомості про кожну з афілійованих осіб особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства (якщо на дату вимоги афілійовані особи Заявника вимоги володіли акціями товариства)2.1.Станом на дату цієї Вимоги такі афілійовані особи не володіли акціями Товариства.3.Відомості про заявника вимоги - уповноважену особу, якщо рішення про подання до товариства публічної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій (особами, що діють спільно), та кожну з осіб, що діяли спільно під час набуття домінуючого контрольного пакета акцій (кожну з осіб, які діють спільно та станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать їм або їх афілійованим особам, вже є власниками домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства та реалізують права, передбачені статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»), та кожну з афілійованих осіб власників акцій товариства, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства (осіб, що діють спільно) (якщо на дату вимоги такі афілійовані особи володіли акціями товариства)3.1.Відомості не надаються у зв’язку з тим, що зазначений у п.1 цієї Вимоги Заявник вимоги діє без попереднього узгодження своїх дій з будь-якими іншими особами та рішення про подання до Товариства Вимоги було прийняте ним особисто.4Відомості про акціонерне товариство:1)повне найменування відповідно до установчих документівПриватне акціонерне товариство «АЛЕКО-СЕРВІС»2)код за ЄДРПОУ048044393)місцезнаходженнявулиця 1 Травня, будинок 1-А, місто Київ, 020884)номінальна вартість однієї простої акції товариства0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок)5)загальна кількість простих акцій товариства130 000 шт.6)код ISIN випуску простих акцій товаристваUA40001067025Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Заявника вимоги, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватись переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників):1)повне найменування депозитарної установиТовариство з обмеженою відповідальністю «АЙ БІ КЕПІТАЛ»2)місцезнаходження депозитарної установивулиця Лаврська, будинок 16, місто Київ, 010153)код за ЄДРПОУ депозитарної установи396502904)реквізити рахунку у цінних паперахдепозитарний код рахунку у цінних паперах 405019-UA40000134 код міждепозитарного обліку депозитарної установи в Центральному депозитарії - 4050195)власник рахунку у цінних паперахТовариство з обмеженою відповідальністю «Укравтозапчастина» (30722204)6Ціна придбання акцій, порядок визначення такої ціниРинкова вартість акцій Товариства, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до ст.ст. 8, 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 23 березня 2017 року №1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» станом на 26.06.2018 р., яка затверджена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 10 липня 2018 року № 16) у розмірі 160,91 (сто шістдесят цілих дев’яносто одна сотих) гривні із розрахунку за одну акцію. Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі. Ціна придбання акцій складає 160,91 (сто шістдесят цілих дев’яносто одна сотих) гривні.7Банківська установу, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу)1)повне найменування банківської установиАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»2)місцезнаходження банківської установивулиця Лаврська, будинок 16, місто Київ, 010153)код за ЄДРПОУ банківської установи358105114)контактні дані:(044) 351-79-248Порядок реалізації цієї Вимоги1)порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерамПублічна безвідклична вимога розміщується товариством на своєму веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом наступного робочого дня з дня її отримання Товариством. Протягом наступного робочого дня з дня отримання товариством публічної безвідкличної вимоги засвідчена товариством копія такої вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між Заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), надсилається товариством до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів.  Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України: 1) наступного робочого дня з дати отримання від товариства засвідченої товариством копії публічної безвідкличної вимоги: встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями товариства; надає депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються акції цього товариства, копію публічної безвідкличної вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між Заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу); розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті; 2) протягом трьох робочих днів з дати отримання від товариства засвідченої товариством копії публічної безвідкличної вимоги складає перелік акціонерів товариства та надсилає його товариству.  Товариство протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов'язане: 1) надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію публічної безвідкличної вимоги. Товариство зобов'язане надати акціонеру на його вимогу засвідчену товариством копію надісланої публічної безвідкличної вимоги, а також реквізити банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізити такого рахунка; 2) скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надати такий список банківській установі, в якій відповідно до ч.9 ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається товариством на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів.2)порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації ВимогиЦентральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України протягом трьох робочих днів з дати отримання від Товариства засвідченої Товариством копії публічної безвідкличної вимоги складає перелік акціонерів станом на дату отримання Вимоги, та надсилає його Товариству.3)строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваютьсяПісля надсилання інформації відповідно до ч.9 та 12 ст.65-2 та забезпечення встановлення обмеження (обтяження) відповідно до ч.16 ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» (за необхідності) Заявник вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, у порядку, встановленому ч.9 ст.65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», та інформує про це Товариство. Перерахування всього обсягу грошових сум у порядку, встановленому ч.9 ст.65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», є належним виконанням Заявником вимоги зобов'язання щодо оплати акцій, що придбаваються. Товариство зобов'язане протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів. Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), протягом трьох років зобов'язана здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою. Виплата коштів здійснюється у приміщенні Акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», за адресою: вул. Лаврська, будинок 16, місто Київ, 01015 за умови надання документів, що дозволяють ідентифікувати акціонера.  4)порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акціїЦентральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від товариства інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником вимоги, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника вимоги. Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, також у разі неотримання від товариства інформації про те, що Заявник вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм цінних паперів від товариства публічної безвідкличної вимоги.5)порядок та форма оплати акційАкціонери, акції яких придбаваються (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), для одержання коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу) мають звернутися до банківської установи, в якій відкрито такий рахунок умовного зберігання (ескроу). Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно із списком осіб, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність) банківська установа, що здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їхню вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.6)порядок компенсації витрат, що пов'язані з реалізацією ВимогиУсі витрати, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе Заявник вимоги. Банк не має права здійснювати будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів). Витрати акціонерного товариства, пов'язані з виконанням обов’язкового викупу акцій на його вимогу, компенсуються за рахунок Заявника вимоги.    Генеральний директор ТОВ «Укравтозапчастина»        підпис             В.В.Чабан   12 липня 2018 року       Директор                                                                                                         А.В.Калита  
  І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЕКО-СЕРВІС» 2. Код за ЄДРПОУ 04804439 3. Місцезнаходження: вулиця 1 Травня, буд.1-А, місто Київ, 02088 4. Міжміський код, телефон та факс (044) 564 84 76, (044) 564 70 30 5. Електронна поштова адреса sto-aleko@.uaz-upi.com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття Інформації www.sto-aleko.com 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства ІІ. Текст повідомлення 26.06.2018р. Приватне акціонерне товариство «АЛЕКО-СЕРВІС» отримало повідомлення від акціонера про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо акцій Товариства. Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та про дату набуття такого пакета (крім випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України) – набуття здійснювалось відповідно до ч.2 Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» (від 23.03.2017 №1983-VIII). Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (найменування) власника (власників) акцій – Товариство з обмеженою відповідальністю «Укравтозапчастина». Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента) – 30722204. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (у разі наявності інформації) до набуття права власності на такий пакет акцій – 129 344 шт. голосуючих акцій, що становить 99,4954% статутного капіталу Товариства (100% від кількості голосуючих акцій). Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (у разі наявності інформації) після набуття права власності на такий пакет акцій – 129 344 шт. голосуючих акцій, що становить 99,4954% статутного капіталу Товариства (100% від кількості голосуючих акцій).                                                                           ІIІ. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Директор А.В.Калита 27.06.2018р.  

Связаться с нами
Автосалон:

(044) 390-50-05

(050) 322-81-85 

(050) 322-81-53

Сервис:   
(044) 390-57-00

 

Отдел запчастей:    
(044) 390-56-83

php_flag magic_quotes_gpc off