Приватне акціонерне товариство «Алеко-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 04804439, місцезнаходження: 02088, м. Київ, вул. 1 Травня, 1-а, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18.04.2017 року о 16 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. 1 Травня, 1-А, 2-й поверх, зал засідань.

Проект порядку денного:

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі Петрика Євгена Олексіййовича та Таранець Наталії Вікторівни. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2.Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Затвердити регламент річних загальних зборів акціонерів:

доповідь з питання порядку денного - до 10 хв.;

виступаючим - до 5 хв.;

повторні виступи - до 2 хв.;

проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.;

підрахунок голосів  - до 10 хв.;

оголошення підсумків голосування  - до 3 хв.

3.Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

5. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора за 2016 рік та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

6.Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством в 2016 році, в розмірі 2164 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Буланого Олександра Павловича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

9.  Визнання такими, що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Генерального директора» та «Про Ревізора».

10.  Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Амер Олени Володимирівни.

11. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Обрати Ревізором Товариства Амер Олену Володимирівну.

12. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства. Уповноважити Генерального директора Буланого Олександра Павловича особою на підписання договору з Ревізором Товариства.

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://hyundai-bort.com.ua/.

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться 18.04.2017 року з 15:00 до 15:50 за адресою м. Київ, вул.1 Травня, 1-А, 2-й поверх, зал засідань на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складеного станом на 24 годину 11.04.2017 року.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:  акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися в робочі дні робочі години за адресою м. Київ, вул. 1 Травня, 1-А, 2-й поверх, приймальня Генерального директора, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку загальних зборів акціонерів Товариства – Генеральний директор Товариства Буланий Олександр Павлович. Довідки за телефоном: (044) 564-84-76.

  Наглядова рада

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис.грн

Найменування показника

Період

За 2016 рік

за 2015 рік

Всього активів

121791

110655

Основні засоби

120675

109689

Довгострокові фінансові інвестиції

15

15

Запаси

570

514,2

Сумарна дебіторська заборгованість

388

294

Грошові кошти та їх еквіваленти

50

20

Нерозподілений прибуток

-4179

-2015,4

Власний капітал

17970

20134

Статутний капітал

20908

20908

Довгострокові зобов'язання

95168

84002

 

Поточні зобов'язання

8653

6519

Чистий прибуток (збиток)

-2164

-1605

Середньорічна кількість акцій (шт.)

130000

130000

Кількість власних акцій, викуплених протягом  періоду

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду

21

38

                                                                                                                             

 

Связаться с нами
Автосалон:

(044) 390-50-05

(050) 322-81-85 

(050) 322-81-53

Сервис:   
(044) 390-57-00

 

Отдел запчастей:    
(044) 390-56-83

php_flag magic_quotes_gpc off