Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Виконавчий директор

 

 

 

Попович О. Б.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

МП

 

 

 

15.08.2017

 

(дата)

      

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акцiонерне товариство "Алеко-Сервiс"

2. Організаційно-правова форма

            Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            02088 м.Київ, вул. Першого травня, буд. 1-А

4. Код за ЄДРПОУ

            04804439

5. Міжміський код та телефон, факс

            (044) 564-84-76, (044) 564-70-30

6. Електронна поштова адреса

            Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

(дата)

2. Повідомлення

 

 

 

 опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

      


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

14.08.2017

припинено повноваження

Виконавчий директор

Буланий Олександр Павлович

. .

 .

0

Зміст інформації:

14.08.2017р. на засіданні наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Алеко-Сервiс" було прийнято рішення припинити повноваження виконавчого директора Буланого Олександра Павловича. Підстава рішення: заява Буаланого О.П., рішення наглядової ради ПрАТ "Алеко-Сервiс" від 14.08.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Перебував на посаді - з 01.04.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

14.08.2017

призначено

Виконавчий директор

Попович Олег Борисович

. .

 .

0

Зміст інформації:

14.08.2017р. на засіданні наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Алеко-Сервiс" було прийнято рішення призначити Попович Олега Борисовича на посаду виконавчого директора з 15.08.2017р. Підстава рішення: заява Поповича О.Б., рішення наглядової ради ПрАТ "Алеко-Сервiс" від 14.08.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Строк, на який призначено: безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: директор 3-ї Київської філії ТОВ «Укравтозапчастина». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

 

 

Связаться с нами
Автосалон:

(044) 390-50-05

(050) 322-81-85 

(050) 322-81-53

Сервис:   
(044) 390-57-00

 

Отдел запчастей:    
(044) 390-56-83

php_flag magic_quotes_gpc off